چرا مُو هرچی که مُگُم ... جوابی از تو نِمیَه؟ (ترجمه: چرا هرچی من میگم ... از تو جوابی نمیاد؟)
کوشتی مو رِ تو بی مرام ... جواب خوبی همیَه؟ (ترجمه: منو کشتی بی مرام ... جواب خوبی همینه؟)
گفتی برو گفتی بیا ... موم هی رفتُم هی اَمَیُم (ترجمه: گفتی برو گفتی بیا ... منم هی رفتم هی اومدم)
خودتِر زدی به نشناسی ... مو هی گفتُم: مُیُم مُیُم (ترجمه: خودتو به اون راه زدی و گفتی نمیشناسمت ... منم هی گفتم: منم منم)
روزا همش به فکر تو ... سر مِرَه و شُو مِرِسَه (ترجمه: تمام روز در فکر تو ... میگذره و شب میرسه)
غرور دِرُم خویشتن دارُم ... اشکام وختِ خُو مِرِسَه (ترجمه: غرور دارم و خویشتن دارم ... اشکام وقت خواب میرسند)
گفتُم اگه زنُم بری ... کُوشِ طِلا دِ پات مُنُم (ترجمه: گفتم اگه زنم بشی ... کفش طلا پایت می کنم)
گفتی برو چاخان نگو ... اینار خودُم خوب مدنُم (ترجمه: گفتی برو چاخان نگو ... خودم این دروغ ها رو خوب میدونم)
گفتُم نِگا ای خانَما ... مِهرت مُنُم چه عالیَه (ترجمه: گفتم ببین این خونه ماست ... این خونه رو مهرت میکنم. چقدر عالیه)
گفتی یَرَه ای خانَتَه؟ ... دِ چشم مو آغالیَه (ترجمه: گفتی هی یارو! این خونه توست؟ ... در چشم من لانه ای بیشتر نیست)
گفتُم اُهُک! مگه شما ... حُولی ازی بهتر دیدی؟ (ترجمه: گفتم اُهُ! (حرف تعجب) مگه شما ... خونه ای از این بهتر هم دیدی؟)
دِ مینِ ای بی شوهری ... ایجور جوابِ مُور مِدی؟ (ترجمه: در این بی شوهری ... ایطور جواب منو میدی؟)
یَک روز میَه که آخرش ... سر از کارِت در میِرُم (ترجمه: یک روزی میرسه که بالاخره ... از کارت سر در میارم)
اگه کسیر خواستَه بشی ... داغشِر به سینَت مِذِرُم (ترجمه: اگه کسی را خواسته باشی ... داغ اون کس را به دلت میذارم)

منبع : اشعار منچرا مُو هرچی که مُگُم ... جوابی از تو نِمیَه؟
برچسب ها : ترجمه ,گفتی ,گفتم ,گفتُم ,خونه ,جواب ,ترجمه گفتی ,ترجمه گفتم ,مِرِسَه ترجمه ,جواب خوبی ,مرام جواب