در سری اشعار کاریپیکاتور، عکس هایی درنظر گرفته شده و برای آنها دوبیتی شعر طنز سروده می شود:


کاریپیکاتور 1-1

گل عقل را همه چیدند و ما نه     تصادف را همه دیدند و ما نه

عبور safe را از روی جاده          همه احشام فهمیدند و ما نه


کاریپیکاتور 1-2

کنار در نشستم تا بیایی             به راهت چشم بستم تا بیایی

بسان عکس این آقای گربه         به روی هم دو دستم تا بیایی


کاریپیکاتور 1-3

یکی سر و یکی سامان پسندد      یکی درد و یکی درمان پسندد

شدم لنگ در هوا از دست مامان   پسندم آنچه را مامان پسندد

منبع : اشعار منکاریپیکاتور 1
برچسب ها :