تا به کِی ای خوبِ من خود را زِ من پنهان کنی؟

تا به کی پیش همه چشمِ مرا گریان کنی؟

 

گفته ای پیشت بمانم حرفی از رفتن نبود

تا به کی گویی که این اما دریغا آن کنی؟

 

رفـتنت آتش زده بر قلبِ من جانا بگو

تا به کی خواهی که اینگونه مرا نالان کنی؟

 

گفته بودی وضعِ من سامان شود دل بد مکن

تا به کی حالِ خرابم را چنین سامان کنی؟

 

حالِ من را دیده ای رسمِ وفاداری نبود

تا به کی خواهی غمم را اینچنین درمان کنی؟

منبع : اشعار منتا به کی؟
برچسب ها : کنی؟